سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دبیرخانه کنگره ابوالفتوح رازی 
تالیف وپژوهش 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دبیرخانه کنگره کلینی 
تالیف وپژوهش 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دبیرخانه کنگره میرزا حسن آشتیانی 
تالیف وپژوهش 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دارالحدیث 
امور اجرائی فصلنامه میراث حدیث شیعه 
1379/07/02 
 
اجرائی 
همکاری 
دبیرخانه کنگره حضرت عبد العظیم(ع) 
محقق 
 
 
علمى، پژوهشى